Säännöt

Alta löydät Pakkalan Palloseura ry:n säännöt siinä muodossa kuin ne ovat Patentti- ja rekisterihallituksessa.

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pakkalan Palloseura ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä PPS.
Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Pakkalan Palloseuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta,
erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.
Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon
toteutumista.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:
– kilpailutoimintaa sekä kunto- ja muuta terveysliikuntaa;
– harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
– sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;
– tiedotus- ja valistustoimintaa sekä
– mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja
-asusteita.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Aatteellisen toimintansa tukemiseksi
seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa
alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, ravitsemus- ja kioskiliikettä ja bingotoimintaa. Seura
pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

3 Seuran jäsenyys

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä
SPL.

4 Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä sellaisen
seuran juniorijäsenen huoltajan, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Mikäli yksi
juniorijäsenen huoltaja on jo seuran varsinainen jäsen, ei hänen toista huoltajaansa voida
hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi, paitsi jos samasta perheestä on kaksi juniorijäsentä
yhdistyksessä.

Alle 15-vuotiaat henkilöt voivat liittyä yhdistyksen juniorijäseniksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen
Iiittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

6 Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Vastuuvalmentajat ja joukkueenjohtajat eivät maksa
jäsenmaksua.

7 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 4-6 jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä
on varajäsen. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen.

Hallituksen apueliminä yhdistyksen asioita voivat hoitaa syyskokouksen määräämät
alatoimikunnat. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii. Hallitus kokoontuu joka tapauksessa vähintään 4 kertaa vuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.11.-31.10..

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa ja
syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous
on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Juniori- ja kannatusjäsenillä on kokouksissa puhe- ja
läsnäolooikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinaisena jäsenenä oleva yksityinen henkilö ei voi
käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa
suljettuja lippuja käyttämällä.

11 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 21 vuorokautta ennen kokousta
jäsenille lähetettävällä sähköpostilla.

12 Kevät- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) hyväksytään kokouksen työjärjestys

6) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

5) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6) hyväksytään kokouksen työjärjestys

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisille
jäsenille, juniorijäsenille ja kannatusjäsenille

8) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 7 §:n asettamissa rajoissa

9) valitaan hallituksen jäsenet sekä kullekin jäsenelle varajäsen, ja päätetään jäsenille
mandollisesti maksettavan palkkion suuruudesta

10) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

13 Yhdistyksen toimihenkilöt

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja ja muita toimihenkilöitä. Toiminnanjohtajan ja muiden
toimihenkilöiden paikkaamisesta ja sopimusehdoista päättää hallitus syyskokouksen vahvistaman
tulo- ja menoarvioesityksen mukaisesti.

14 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.