Pakkalan Palloseura

FLAG
In English

Pakkalan Palloseura

English

Seuran säännöt

Pakkalan Palloseura ry:n säännöt

Tältä sivulta löydät seuramme säännöt siinä muodossa, kun ne ovat Patentti- ja rekisterihallituksessa.

1

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pakkalan Palloseura ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä PPS. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

2

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Pakkalan Palloseuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

  • kilpailutoimintaa sekä kunto- ja muuta terveysliikuntaa;
  • harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
  • sosiaalisesti kehittävää toimintaa;
  • tiedotus- ja valistustoimintaa sekä
  • mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja -asusteita.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, ravitsemus- ja kioskiliikettä ja bingotoimintaa. Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

3

Seuran jäsenyys

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

4

Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä sellaisen seuran juniorijäsenen huoltajan, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Mikäli yksi juniorijäsenen huoltaja on jo seuran varsinainen jäsen, ei hänen toista huoltajaansa voida hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi, paitsi jos samasta perheestä on kaksi juniorijäsentä
yhdistyksessä.

Alle 15-vuotiaat henkilöt voivat liittyä yhdistyksen juniorijäseniksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen Iiittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

6

Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Vastuuvalmentajat ja joukkueenjohtajat eivät maksa jäsenmaksua.

7

Talous

Yhdistyksen ja sen jaostojen / joukkuiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston/joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.

8

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 4-6 jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on varajäsen. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen.

Hallituksen apueliminä yhdistyksen asioita voivat hoitaa syyskokouksen määräämät alatoimikunnat. Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus kokoontuu joka tapauksessa vähintään 4 kertaa vuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12..

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Juniori- ja kannatusjäsenillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinaisena jäsenenä oleva yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

12

Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 21 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä sähköpostilla.

13

Kevät- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) hyväksytään kokouksen työjärjestys

6) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) hyväksytään kokouksen työjärjestys

6) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisille jäsenille, juniorijäsenille ja kannatusjäsenille

7) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 7 §:n asettamissa rajoissa

8) valitaan hallituksen jäsenet sekä kullekin jäsenelle varajäsen, ja päätetään jäsenille mandollisesti maksettavan palkkion suuruudesta

9) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14

Yhdistyksen toimihenkilöt

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja ja muita toimihenkilöitä. Toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden paikkaamisesta ja sopimusehdoista päättää hallitus syyskokouksen vahvistaman tulo- ja menoarvioesityksen mukaisesti.

15

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

K City Market
Inter sport
Puma
Sporttipalkinto
Kehäkessa
K-Rauta Vantaanportti