Pakkalan Palloseura

FLAG
In English

Pakkalan Palloseura

English

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma kaudelle 2024

Tämä toimintasuunnitelma on vahvistettu seuran syyskokouksessa 30.11.2023 ja saattelee seuran kauteen 2024. Pakkalan Palloseurassa uusi kausi alkaa vahvojen kasvuvuosien jälkeen hyvästä tilanteesta. Seura on taloudellisesti vakavarainen ja on kasvanut parissa vuodessa huomattavasti. Vuoden 2021 alussa seurassa oli noin 350 pelaajaa ja nyt kauden vaihtuessa on ylitetty 750:n pelaajan raja. Alkavalla kaudella yksi prioriteetti on jäsenmäärän vakiinnuttaminen hyvien kasvuvuosien jälkeen sekä kehittää seuran hallintoa ja organisaatiota vastaamaan nykytoiminnan vaatimuksia. Tähän liittyy muun muassa uusien rekrytointien kartoittaminen.

Marraskuussa 2023 aloitettu strategiatyö etenee suunnitellusti. Strategia vuosille 2024-2026 esitellään ja hyväksytään kevään 2024 yhdistyskokouksessa. Työn tavoitteena on, että jatkossa seuralla on strategia, joka luo viitekehyksen koko seuran toiminnalle ja päätöksenteolle. Tämä tuo pidempiaikaista suunnitelmallisuutta seuran kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja luo mittarit toiminnan kehittymisen arvioinnille. 

Seuralla on 1.12.2023 alkaen myös oma toimisto, johon kutsumme seuran toimijat ja jäsenet tutustumaan keväällä 2024. Tämä toimii työntekijöiden työtilana sekä joukkueet voivat varata toimiston esimerkiksi joukkueiden omiin kokouksiin. 

Kauden 2024 hallitus on valittu syyskokouksessa 30.11.2023 ja hallitus on pitänyt 14.12.2023 järjestäytymiskokouksen. Syyskokouksen valitsemat hallituksen varsinaiset jäsenet ovat puheenjohtaja Marko Jakonen, varapuheenjohtaja Sara Sainio-Laitinen, sihteeri Jani Pulkkinen, talous Reetta Sopanen sekä Jonne Salminen. Valitut varajäsenet ovat tehtävässään jatkavat Juuso Karjalainen, Suvi Lehikoinen ja Vili Kotro sekä uudet varajäsenet Toni Mensonen ja Toni Törnqvist.

Ydintavoitteet kaudelle 2024

 1. Olemme vaikuttava jalkapalloon erikoistunut kasvattajaseura sekä tarjoamme laadukkaan jalkapalloharrastuksen kaikille Keski-Vantaalla. Tunnistamme vahvuutemme suhteessa muihin toimijoihin kasvattajaseurana, jossa kaikilla on aidosti mahdollisuus harrastaa omista lähtökohdista sekä erilaiset pelaajapolut on huomioitu. Tavoitteena on saada seuraan liikkumaan alueen asukkaat lapsineen ja haluamme olla houkutteleva vaihtoehto vähän kauempaakin tuleville harrastajille.
 2. Seuran tavoitteena on kasvaa jatkossakin maltilla ja hallitusti. Tätä tavoitetta tukee uuden ikäluokan perustaminen, olemassa olevien ikäluokkien elinvoiman ja vetovoimaisuuden säilyttäminen, harrastetoiminnan laajentaminen, oman kerhotoiminnan aloittaminen ja aikuisten toiminnan kehittäminen.
 3. Haluamme vahvistaa seuran identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Tärkeä tavoite on luoda entisestään vahvempaa yhteisöllisyyteen nojaavaa toimintakulttuuria, jossa Pakkalan punainen on kaikkien yhteinen ylpeys! #meidänpps on olemassa jäseniä varten. Tätä tavoitetta tukee aktiivinen viestintä, näkyminen laajasti toimintaympäristössä, yhteistyö sekä tapahtumat.
 4. Haluamme aktiivisesti kehittyä ja oppia paremmaksi. Tavoitteena on organisaation kehittäminen, olosuhteiden parantaminen, valmennuksen kehittäminen ja ammattimaisuus, eri toiminnan tasot huomioiva PPS valmennuslinja, toimihenkilöiden kouluttaminen ja tukeminen.

Toimenpiteet kaudella 2024

 • Uuden strategian jalkauttaminen (uudet arvot, visio, missio)

 • Toimintaa pyritään hallinnollisesti selkeyttämään ja helpottamaan. Toimintaohjeiden ja linjausten tekeminen yhtenäisemmäksi, sekä avoimuuden lisääminen viestinnän keinoin.

 • Seura haluaa olla hyvä työnantaja sekä vetovoimainen toimija valmentajille, kehitämme työnantajamielikuvaa sekä rekrytointiprosessia.

 • Kehitämme vapaaehtoisten johtamista ja kasvatamme eri tehtävien arvostusta. Kaikille toimihenkilöille tarjotaan mahdollisuus kouluttautua. Kehityksen kärjessä tulee olemaan myös valmennuksen arjen tukeminen ja valmentajien tutorointi.

 • Kartoitamme ja arvioimme edelleen olosuhdehankkeita. Tunnistamme kasvun tuomat haasteet ja etsimme ratkaisuja talviharjoitteluun. Tällä hetkellä niin tekonurmet kuin talviharjoitusolosuhteet ovat Vantaalla keskittyneet länteen ja itään. PPS toimii talvella leveyssuunnassa Hämeenkylästä sekä Tikkurilasta aina Myyrmäkeen asti ja etelään päin Helsingin puolella Käpylässä ja Tattarisuolla. Myös tälle talousalueelle tarvitaan talviharjoitteluun olosuhteet, jotka mahdollistavat harjoittelun kohtuullisen matkan päässä eikä tästä tule kynnyskysymystä osallistumiselle. Vantaalaisilla lapsilla tulee olla asuinpaikkaan katsomatta samat mahdollisuudet harrastaa ympärivuotisesti omaa lajiaan.

 • Seura haluaa olla turvallinen ja häirintävapaa harrastusympäristö jokaiselle. Jokaisella on oikeus olla mukana, nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Luomme säännöt lasten ja nuorten kanssa toimiville. Seuran toimijat perehtyvät kiusaamisen ja häirinnän tunnistamiseen sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. Luodaan toimintaohje häirintä- tai kiusaamistilanteiden hoitamiseen sekä avataan seuran sisäinen palautekanava (whistle blower).

 • Seurassa tunnistetaan perheiden harrastamiskustannuksiin liittyvät haasteet. Jäsen- ja toimintamaksu päätettiin pitää samalla tasolla kuin edellisvuonna. Syyskokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin uusi harrastamisen tuki, joka kattaa osan junioripelaajan harrastuksen kustannuksista ja mahdollistaa sen, että lapset saavat jatkaa harrastustaan, kun perheen rahat ovat tiukilla. Tukitoiminta alkaa tammikuussa 2024 ja tätä varten perustetaan oma työryhmä, joka vastaa tuen myöntämisestä. Seuran budjetissa on jyvitetty tukitoimintaan 5000€ seuraavalle tilikaudelle ja tähän etsitään yritysyhteistyökumppania toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tuki kohdennetaan seuran pelaajille ja edellyttää seuran jäsenyyttä.

 • Seura on vakavarainen ja kehitämme edelleen seuran talousjohtamista. Arvioimme toiminnan kustannuksia säännöllisesti ja tavoitteena on hillitä harrastuskustannusten nousua. Hallitus vastaa koko seuran talouden tasapainosta ja talouden johtamisesta kestävästi. Joukkueet vastaavat osaltaan taloutensa tasapainosta ja kauden talousarvio tehdään seuran ohjauksessa. Taloushallintoa kehitetään sekä talousohjauksen parantamiseksi luodaan seuran talousohjesääntö. Kauden aikana täsmennetään talousjohtamiseen liittyviä vastuualueita. Varainhankintaa kehitetään ja pyritään luomaan uusia tulonlähteitä seuralle sekä joukkueille.

 • PPS alkaa tavoittelemaan Olympiakomitean Tähtiseura-statusta ja Palloliiton laatujärjestelmässä tavoitteena on päästä seuraavalle tasolle.

KEHITTÄMISKOHTEET

Organisaation kehittäminen

Seurassa toimitaan “yhdessä yhteiseksi hyväksi” periaatteella.

Olemme vapaaehtoisorganisaatio, jossa palkattu henkilökunta ja ammattilaiset ovat toiminnan runkona. Työtehtäviä ja vastuualueita tarkennetaan sekä luodaan selkeitä kokonaisuuksia, jotta seuran ja työntekijöiden resursseja kulutetaan mahdollisimman hyödyllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Johtamista halutaan kehittää, jotta kasvava seura ja koko organisaatio voi toimia menestyksekkäästi. Kehitetään keskustelevampaa toimintakulttuuria ja luodaan toiminnan rungoksi koko seuran kattava toimintaohje. Vähennetään aktiivisesti reaktiivista päätöksentekoa.

Hallituksen ja työntekijöiden välistä yhteistyötä lisätään sekä perustetaan työryhmät viemään kehistyhankkeita eteenpäin. Kehitetään tulosvastuullisuutta ja luodaan mittarit (ei koske kilpailullista toimintaa urheilutoiminnan osalta). 

Seuran kivijalka on sen jäsenet sekä vapaaehtoiset toimihenkilöt. Vapaaehtoisten johtamista kehitetään ja toimihenkilöille luodaan yhteiset toimintatavat sekä manuaalit tehtäviin. Aloitetaan myös systemaattinen koulutustoiminta.

Seura kasvaa ja toiminnot lisääntyvät. Syyskokouksessa esitettiin ja päätettiin kartoittaa kahden kokoaikaisen henkilöresurssin rekrytointia kauden 2024 aikana.

Urheilutoiminta

Seuran tavoitteena on olla houkutteleva jalkapalloon erikoistunut kasvattajaseura ja tunnistamme sen vahvuudeksi suhteessa muihin toimijoihin.

Tunnistetaan erilaiset pelaajapolut ja tavoitteena on kaikkien pelaajien kehittäminen omalla polullaan. Toimimme pelaajalähtöisesti ja innostavasti sekä valmennustoiminnan periaate on, että taitavat yksilöt tekevät hyvän joukkueen. 

Valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö vastaavat yhdessä valmennustoiminnan kehittämisestä apunaan työryhmä. Seuran kasvu on luonut jatkuvan rekrytoinnin tarpeen ja on tunnistettu krooninen valmentajapula. Sama haaste on muillakin seuroilla ja kilpailu valmentajista on kova.

Juniorivalmennuksen resurssien kehittäminen on tavoitteena alkavalla kaudella. Pyrimme tunnistamaan paremmin joukkueiden erilaiset tarpeet ja luomme selkeämmät toimintamallit, miten joukkueet toimivat eri ikävaiheissa. Seurassa pelataan yhtä jalkapalloa, mutta tunnistetaan mm. tyttöjen jalkapallon erityisvaatimukset ja kartoitetaan miten kehitetään tätä osa-aluetta. Valmennuslinja päivitetään vastaamaan nykyhetken tarpeita kauden 2024 aikana.

Seuran valmennusta kehitetään kouluttamalla entistä enemmän valmentajia ja aloitetaan valmentajatutorointi 5v5 sekä 8v8 joukkueissa. Seura on omavarainen Palloliiton koulutuspolun kahden ensimmäisen vaiheen koulutuksissa (FVS, IVK). Tavoitteena on, että kaikki valmennustoiminnassa mukana olevat käyvät vähintään FVS-koulutuksen.

Taitokouluharjoittelua tarjotaan jatkossa ikäluokille U13-U8 ympäri vuoden jaksotettuna ja taitokoulu on kaikille avointa toimintaa. Taitokouluharjoittelu on maksullista, mutta seuran tukemaa.

Yhteisjoukkuetoiminta B-poikien PPS-TiPS YJ jatkuu. Kaudelle 2024 on aloitettu myös pilottikokeiluna 2012-syntyneiden poikien YJ-toiminta. YJ-toiminnan tarkoituksena on turvata täysipainoinen kilpailutoimintaan osallistuminen ja pelaajapolku tavoitteellisimmille pelaajille. Kartoitamme edelleen YJ-joukkueiden toimintaa ja sen tarpeellisuutta pohditaan mm. seuraavien ikäluokkien osalta.

Tavoite on mahdollistaa kullekin toimintaa omista lähtökohdista ja tulevaisuudessa kehitämme matalan kynnyksen harrastetoiminnan tarjontaa. Kartoitetaan joukkuetoiminnan rinnalle liikuntakerhotoimintaa, jossa ei ole perinteistä kilpailutoimintaa. Kerhossa harjoitellaan ja liikutaan monilajisesti 1-2 kertaa viikossa Kartanonkosken lähialueella. Lapset ja nuoret voivat osallistua itsenäisesti ja tämä tarjoaa mahdollisuuden harrastaa edullisesti lähellä kotia, jatkaa harrastusta, jos ikäluokkatoiminta ei enää vastaa omaa motivaatiota (pyrimme tällä ehkäisemään drop-out -ilmiötä) sekä mahdollisesti saamme jo lopettaneet uudelleen lajin pariin.

Kartoitamme mahdollisuutta aloittaa seuran oman kerhotoiminta keväällä 2024. Tavoitteena on näkyä Aviapoliksen yhteisön arjessa, osallistua liikuntakasvatustyöhön sekä saada kontakti jalkapallon harrastamisesta kiinnostuneisiin lapsiin ja perheisiin varhaisessa vaiheessa. Toiminta kohdentuu 3-6-vuotiaille.

Aikuisten toiminnalle on havaittu olevan kysyntää ja tässä tunnistetaan myös kasvun mahdollisuus. Kuntofutista jatketaan ja kartoitetaan aikuisten toiminnan kehittämismahdollisuuksia (mm. KKI-toiminta, muut tapahtumat).

Sidosryhmätoiminta

Voimakkaasti kasvava Aviapolis talousalueena tarjoaa mahdollisuuden kehittää sidosryhmätoimintaa. Panostamme uusien yritysyhteistyökumppanuuksien luomiseen ja vanhojen kumppanuuksien vahvistamiseen. Pyrimme luomaan pitkäaikaisia kumppanuuksia ja kasvatamme sopimusten arvoa räätälöimällä kumppanuuksia. Tavoitteena on myös kumppanuuksien kautta mahdollistaa jäsenistölle etuisuuksia.

Vantaan kaupunki on ollut myötämielinen yhteistyössään seurojen kanssa ja seura haluaa lisätä dialogia kaupungin toimijoiden suuntaan. Luodaan aktiivista keskustelua olosuhteiden kehittämisestä, kaupungin liikuntapaikkojen vuorojen jaosta sekä koko Aviapoliksen liikunta- ja urheilupaikkojen kehittämisestä.

Palloliitto on tärkeä kumppani ja seura on jatkossa aktiivisempi toimija eri foorumeissa.

Alueen päiväkotien sekä koulujen kanssa jatketaan hyvää yhteistyötä. Kokeilutuntien tarjoaminen on ollut perinteinen tapa tutustuttaa alueen lapset jalkapalloharrastukseen. Lisäksi uutena toteutetaan keväällä päiväkodeille turnaus Kartanonkoskella ja syksyllä toteutetaan alakoulujen 1.-4. luokkalaisille turnaus.

Jatketaan PPS:n yhteistyöseurojen I-HK:n, KoPSe:n, KoiPS:n ja TiPS:n kanssa vuosittain pelattavaa aloittaneiden ikäluokkien Starttiliigaa. Jatketaan ja vahvistetaan entisestään yhteistyötä Vantaan seurojen kanssa ja kehitetään heidän kanssa mm. kenttävuorojen käytön optimointia. Kartoitetaan mahdollisuutta yhteistyöhön muiden lajien kanssa. 

Viestintä ja markkinointi

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on vahvemman viestinnän keinoin lisätä yhteisöllisyyttä ja lisätä avoimuutta. Viestintäsuunnitelman työstäminen on jo aloitettu kaudella 2023 ja se tehdään loppuun sekä jalkautetaan joukkueisiin. Joukkueenjohtajille ja some-vastaaville järjestetään viestintään liittyviä koulutuksia.

Tehdään kirjallinen ohjeistus sosiaalisen median käytöstä seuratoimijoille ja pelaajille laaditaan seuran some-etiketti. 

Seuran identiteettiä vahvistetaan päivittämällä visuaalista ilmettä.

K City Market
Inter sport
Puma
Sporttipalkinto
Kehäkessa
K-Rauta Vantaanportti